Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Besplatna zdravstvena zaštita u inostranstvu

12 May 2015 Komentara (28)Putno osiguranje / Besplatno osiguranje u insotranstvu / PZO / Putno zdravstveno osiguranje / Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju / Zdravstveno osiguranje /

Besplatna zdravstvena zaštita u inostranstvu

Prema važećim propisima sva lica sa overenom zdravstvenom knjižicom, za vreme privremenog boravka u inostranstvu (turistiĉko putovanje, službeno putovanje i dr), imaju pravo na korišćenje hitne medicinske zdravstvene zaštite na teret Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Da bi ostvarili ovo pravo potrebno je da pre puta pribave bilo "Dvojezični obrazac" ako se putuje u zemlju sa kojom postoji zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, bilo „Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu” ako se putuje u zemlje sa kojima takav sporazum nije zaključen. Predmetnu potvrdu, odnosno odgovarajući dvojezični obrazac izdaje isključivo RFZO u mestu prebivališta osiguranika. U slučaju da je izdat odgovarajući dvojezični obrazac troškove zdravstvene zaštite će namiriti RFZO, a u slučaju da je izdata pomenuta potvrda RFZO će troškove refundirati (u celini ili delimično). Republika Srbija, odnosno Zavod za socijalno osiguranje (ZSO) ima trenutno zaključeno 20 ovakvih Međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju koji ukljuĉuju zdravstveno osiguranje, po osnovu kojih, osiguranici mogu ostvariti pravo na besplatnu hitnu zdravstvenu zaštitu za vreme privremenog boravka u tim zemljama. 

Ispod je link na sajt RFZO sa spiskom zemalja u kojima se ovo pravo ostvaruje na osnovu izdatog dvojezičnog obrasca, odnosno pasoša (u Poljskoj i Velikoj Britaniji je dovoljno pokazati važeći pasoš i ovo pravo se direktno koristi) kao i nazivi tih obrazaca za svaku zemlju posebno. (Svaki obrazac se isključivo koristi za odgovarajuću zemlju)

https://rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/ino-ugovori

Sama procedura izdavanja potvrde ili dvojezičnog obrazca podrazumeva pozitivno mišljenje nadležne lekarske komisije RFZO. Za dobijanje mišljenja komisije, a samim tim i potvrde ili dvojezičnog obrazca neophodno je pribaviti i dostaviti na uvid komisiji prepis kartona koji popunjava izabrani lekar opšte prakse osiguranika, odnosno za decu uz mišljenje izabranog dečijeg ili školskog lekara pribavlja se i mišljenje nadležnog stomatologa. U osnovi potvrda ili dvojezični obrazac izdaje se svakom osiguranom licu koje ne boluje, odnosno nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, a za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo lečenje, odnosno eventualni smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge. Potvrda ili dvojezični obrazac izdaje se na period do 90 dana, a samo izdavanje je besplatno.

Korištenje dvojezičnog obrazca u slučaju potrebe za medicinskom pomoći u inostranstvu, podrazumeva da osigurano lice predaje dvojezični obrazac nosiocu zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka (kasi zdravstvenog osiguranja) nakon čega će mu biti pružena odgovarajuća zdravstvena zaštita bez plaćanja troškova za istu.

U slučaju da su hitne zdravstvene usluge u inostranstvu naplaćene direktno od osiguranika moguće je, po povratku u Republiku Srbiju, podneti zahtev za naknadu troškova nadležnoj filijali RFZO. Uslovi su, naravno, da je pre odlaska u inostranstvo pribavljena odgovarajuća potvrda ili dvojezični obrazac za zemlju u koju je osiguranik putovao odnosno da je usluga pružena u instituciji koja je u toj zemlji u sistemu javnog zdravstva odnosno ima zaključen ugovor o pružanju medicinskih usluga u okviru javnog zdravstvenog sistema. Uz zahtev za refundaciju troškova obavezno se prilaže medicinska dokumentacija i račun zdravstvene ustanove u kojoj je lečenje pruženo. 

Pitanje koje se ovde često postavlja je koliko je ovakav vid medicinske zaštite u praksi pouzdan i koje su mu mane i prednosti u odnosu na mnogo češće pominjano putno zdravstveno osiguranje.

Pre svega, ljudi koji su koristili ovaj vid zdravstvene zaštite u inostranstvu imaju jako dobra iskustva. Dešavalo se da se u nekim zemljama, u pojedinim ustanovama pojavi problem sa prihvatanjem dvojezičnog formulara ali je to redovno bilo rešavano u korist lica kojim je pomoć bila neophodna, a iz prakse imamo i primer od prošlog leta kada su na jednom otoku u Hrvatskoj članu posade jedne naše jedrilice pružili punu medicinsku pomoć bez ikakve nadoknade i ako nije uopšte imao ni dvojezični obrazac ni dobrovoljno zdravstveno osiguranje. (tražili su mu samo kopiju pasoša)

Problem koji se najčešće pojavljuje kod pribavljanja potvrde ili dvojezičnog obrazca je samo vreme potrebno da se isti pribavi. Za razliku od putnog zdravstvenog osiguranja gde čitava procedura traje nekoliko minuta (uz uslov da imate važeći pasoš sa sobom) ovde je neohodno da prvo pribavite prepis kartona koji se radi na odgovarajućem fobrazcu i vemo često se događalo da u domovima zdravlja, naročito van većih gradskih centara osoblje uopšte nije upoznato o kom se obrazcu radi, pa su ljudi šetani do RFZO da uzmu formular koji bi nakon toga popunjavao izabrani lekar. Sledeća stvar je sam izlazak pred komisiju koji opet može podrazumevati čekanje te je nekad neophodno odvojiti čitav jedan dan za pribavljanje potvrde ili dvojezičnog obrazca, što ljudima koji rade može predstavljati problem jer je lično prisustvo obavezno. Ovde se može pojaviti i problem troškova i ako je samo izdavanje ovih dokmenata besplatno. Sam odlazak do doma zdravlja,a zatim do RFZO može biti značajan izdatak (uz potrošeno vreme) jer su nekada nadležne komisije RFZO stacionirane daleko od mesta prebivališta osiguranika.

Sledeće pitanje koje se često postavlja je pod kojim uslovima komisija može odbiti izdavanje potvrde i šta tačno znači definicija "potvrda ili dvojezični obrazac izdaje se svakom osiguranom licu koje ne boluje, odnosno nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, a za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo lečenje, odnosno eventualni smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge". U osnovi komisija na osnovu dobro poznatih pravila medicinske struke, dostavljene dokumentacije i ličnog uvida u stanje pacijenta utvrđuje njegovo opšte zdravstveno stanje i na osnovu toga daje ili ne daje saglasnost za izdavanje potvrde ili dvojezičnog obrazca. S druge strane, osiguravajuće kuće izdaju polise putnog zdravstvenog osiguranja svim licima koja putuju u inostranstvo prema opštim i posebnim uslovima za puno zdravstveno osiguranje i uz priložen važeći pasoš, ali ovo opet ne znači da će svi nastali troškovi biti i pokriveni ukoliko se naknadnim uvidom u medicinsku dokumentaciju utvrdi da se radilo o očiglednom pokušaju prevare osiguranja odnosno o stanju osiguranika koje je očigledno značilo da će mu medicinska pomoć biti neophodna ubzo pošto se nađe u inostranstvu. (Primenjuje se ista definicija kao i u RFZO) Možda je u datom trenutku lakše imati polisu putnog zdravstvenog osiguranja i izbeći direktan trošak u inostranstvu aktiviranjem iste, ali to ne znači da nećete dobiti zahtev od pružaoca medicinskih usuga ili pak od samog osiguravača da im nadoknadite nastale troškove jer niste bili "potpuno iskreni" pri zaključenju ovog osiguranja. Možda nije najbolji primer jer nije rezultat prethodnog stanja osiguranika, ali slučaj oduzimanja dozvole za rad Takovo osiguranju prošlog leta, kada su mnogi naši sugrađani dobili (mada potpuno neopravdano) zahteve da podmire troškove zdravstvene zaštite u inostranstvu jer se pružaoci usluga nisu mogli namiriti od osiguravajuće kuće, pokazuje da niko u suštini neće pružiti uslugu medicinske zaštite besplatno niti dozvoliti da bude izigran!

Nesporna prednost dvojezičnog obrazca u zemljama u kojima se koristi je činjenica da su kod primene ovog obrazca svi nastali troškovi hitne medicinske zaštite pokriveni od strane RFZO, što ne mora biti slučaj kod potvrde ili putnog zdravstvenog osiguranja kada osiguravač ima pravo da odluči koje će troškove pokriti, a koje neće.(na osnovu unapred utvrđenih uslova za pokriće nastalih troškova,a ne na osnovu svoje slobodne procene, što je garancija da ipak nećemo biti žrtvama nečije samovolje) Takođe kod putnog zdravstvenog osiguranja unapred je utvrđen iznos maksimalnog pokrića koje je osiguravač u obavezi da plati, što u nekim ekstremnim okolnostima i izuzetno visokim troškovima može značiti da će deo troškova pasti na teret samog osiguranika.

Takođe vrlo je bitno znati i u kojim ustanovama se može dobiti besplatna zdravstvena zaštita u inostranstvu. Kada se radi o potvrdi ili dvojezičnom obrazcu on se isključivo može koristiti u sistemu javnog zdravstva zemlje u koju se putuje. Ovo je uglavnom prednost u mnogim razvijenim zemljama jer je mreža ovakvih ustanova veoma doboro razgranata, ali isto tako može biti i problem u nekim drugim zemljama gde nivo javnih zdravstvenih ustanova može biti i ispod nivoa na koji su građani navikli u našem sistemu javnog zdravstva. S druge strane kada imate polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, uglavnom se radi o ustanovama koje su na odgovarajućem nivou pružanja usluga, ali se vrlo lako može dogoditi da se takva ustanova ne nalazi u blizini lokacije na kojoj se nalazi osiguranik kojem treba medicinska pomoć te to može uzrokovati dodatne komplikcije ili čak neblagovremeno zbrinjavanje pacijenata. Naravno, ukoliko osiguranik ima novac i može da plati medicinsku uslugu, ukoliko je medicinski problem na adekvatan način prijavio osiguravaču i ukoliko su pružene medicinske usluge razumne i potrebne postoji mogućnost da se nastali troškovi refundiraju od strane osiguravajuće kuće, što je redovna procedura kod hitnih stanja ako pacijent nema mogućnost da dođe do medicinske ustanove koaj je u sistemu putnog zdravstvenog osiguranja koje ima, a u ovakvim slučajrvima, posebno kada se radi o velikim troškovima, veoma često osiguravač preko svog korespodenta u zemlji gde se pruža pomoć osiguraniku, direktno kontaktira medicinsku ustanovu i daje odgovarjuću garnaciju dać e nastal imedicinski troškovi biti pokriveni od strane osiguravajuće kuće, što je svakako od velike pomoći, naročito u zemljama gde su cene medicinskih usluga sa naše tačke gledišta izuzetno visoke.

Postavlja se i pitanje kakva je situacija kada se putuje u više zemalja ili kada unapred nisu poznate sve destinacije na koje se putuje. U ovom slučaju moguće je istovremeno uzeti potvrde ili dvojezične obrazce za sve zemlje u koje se ide (kada idete za jedan obrazac onda nije problem uzeti i ostale za različite destinacije), međutim kada sve destinacije nisu unapred poznate možda je pravi izbor polisa putnog zdravstvenog osiguranja koja se može uzeti sa određenim teritorijanim pokrićem (kontineti ili druge geografske odrednice) ili se može uzeti globalno kada pokriva ceo svet. Dakle jedna polisa pokriva sve zemlje u koje se putuje i nema potrebe imati više različitim obrazaca sa sobom.

Na kraju, nesporna prednost polise putnog zdravstvenog osiguranja se ogleda u činjenici da ukoliko medicinsku pomoć u inostranstvu, u bilo kojo zemlji za koju ste uzeli pokriće, zatražite u zdravstvenoj ustanovi koja je u sistemu putnog zdravstvenog osiguranja, ukoliko ste pomoć zatražili na odgovarajući i od strane osiguravača utvrđen način i ukoliko je zahtev za hitnom medicinskom pomoći legitiman takvi troškovi će direktno biti pokriveni od strane osiguravača što može biti od izuzetnog značaja ako ponovo istaknemo činjenicu da su cene medicinskih usluga u nekim zemljama izuzetno visoke i gotovo ih je nemoguće, naročito kod ozbiljnijih intervencija, direktno pokriti.

 

Komentari

Administrator

Administrator 30 May, 2020

Predpostavljam da se pitanje odnosi na zahtev za refundaciju podnet RFZO! Nismo u mogućnostida damo odgovarajući odgovor jer to nije oblast kojom se ovaj portal bavi. Kako smo više puta naveli čak i sama tema o besplatnoj zdravstvenoj zaštiti u inostranstvu nije direktno povezana sa komercijalnim osiguranjem ali se našla na ovim stranama iz korektnosti prema našim posetiocima i želje da uz putno osiguranje predstavimo i alternative koje postoje kao što to radimo i sa nekim drugim segmentima osiguranja poput poređenja osiguranja života i privatnih penzija.
Maki

Maki 19 May, 2020

Mene zanima Kada podnesem dokumentaciju i zahtev za refundaciju teoskova lecenja u inostranstvu ,u kom vremenskom periodu ce to biti isplaceno. Hvala
Administrator

Administrator 28 Jul, 2019

U više navrata smo upoređivali besplatnu zdravstvenu zaštitu u inostranstvu (uz potvrdu RFZO) i putno zdravstveno osiguranje, ali Vaše pitanje je svakako interesantno jer se njime nismo posebno bavali. Ako pođemo od predpostavke da se nalazite u zemlji u kojoj je moguće ostvariti pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu i ako ovo pravo uporedimo sa putnim zdravstvenim osiguranjem situacija je sledeća: ---Hitne stomatološke usluge sa potvrdom RFZO su pokrivene samo za decu (maloletna lica) dok svi ostali nemaju pravo na besplatnu pomoć. Ovo proizilazi iz činjenice da kod pribavljanja potvrde, punoletna lica ne prilažu potvrdu o stanju zuba (kao što se radi za maloletna lica), pa samim tim, kao i u našem domaćem zdravstvenom sistemu, usluge stomatologa za punoletna lica nisu besplatne. (osim za neke posebne kategorije građana, kao na primer trudnice) ---Hitne stomatološke usluge sa polisom putnog zdravstvenog osiguranja su uključene u pokriće ukoliko je to predviđeno uslovima ovog osiguranja pri čemu su jasno precizirani uslovi kada, kao osiguranik, imate pravo na korišćenje ovakve usluge. Dakle, generalno možemo reći da polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva hitnu stomatološku pomoć, ali naglašavamo da kod zaključenja ovakvog osiguranja treba dobro proveriti da li je ovo osiguranje uključeno, odnosno pod kakvim uslovima se može koristiti. U praksi postoje različite kategorije putnog zdravstvenog osiguranja u pogledu stepena pokrića,a ovde govorimo o osnovnom pokriću. Kao zaključak, možemo reći da u ovom slučaju polisa putnog zdravstvenog osiguranja ima prednost u odnosu na zdravstvenu zaštitu sa potvrdom.
Aleksa Madžarević

Aleksa Madžarević 18 Jul, 2019

Poštovani, zanima me da li Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu pokriva potpuno iste zdravstvene probleme kao što bi pokrivala polisa putnog zdravstvenog osiguranja. Npr. da li bih sa tom potvrdom mogao besplatno da odem u javni dom zdravlja zbog bola u zubu s obzirom da po mom mišljenju zubobolja nije pokrivena pravom na hitnu medicinsku zdravstvenu zaštitu?
Administrator

Administrator 15 Jun, 2019

Ponovo moramo da istaknemo da ovo nije pitanje za naš portal jer mi nismo u mogućnosti da pratimo tržišta osiguranja u drugim zemljama, a uz to niste naveli ni o kakvom osiguranju se radi. Ukoliko ste mislili na zdravstveno osiguranje, onda to možete uraditi u nekoj osiguravajućoj kući koja ima programe dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ali je bitno da se dobro raspitate o uslovima koji bi se odnosili na Vaše osiguranje s obzirom da ste stranac i zbog dužine trajanja osiguranja koje ste pomenuli.
Indira

Indira 08 Jun, 2019

Ako sam u Nemackoj kao turista kod Nemice u gostima i ona zeli da me osigura kompletno na 2 ipo meseca gde treba da se obratimo u Nemackoj
Administrator

Administrator 02 Nov, 2018

U više navrata smo već odgovarali na slična pitanja, te i ovoga puta to činimo uz ogradu da deo potencijalnog rešenja problema sa kojim ste nam se obratili nije u fokusu naše delatnosti jer se mi primarno bavimo komercijalnim osiguranjem, a o svim ostalim alternativama pišemo kako bi posetioci našeg portala imali punu sliku o opcijama koje imaju. U tom smislu, definitivno je da nastale troškove ni na koji način ne možete pokriti zaključivanjem polise putnog zdravstevenog osiguranja jer se takva polisa odnosi samo na buduće i neizvesne događaje. Međutim možete pokušati da u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje pribavite obrazac DE 111 SRB uz objašnjenje koje ste i nama dali i da ga naknadno dostavite medicinskoj ustanovi koja je pružila pomoć Vašem suprugu u Nemačkoj kako bi oni svoje troškove mogli nadoknaditi direktno od našeg Fonda za zdravstvo ili da sami platite troškove izvršenih medicinskih usluga u Nemačkoj, a da nakon toga sa kompletnom medicinskom dokumentacijom, fakturom za naplaćene usluge i objašnjenjem celokupne situacije zatražite refundaciju troškova lečenja koje ste imali od našeg Fonda za zdravstvo. S obzirom na predpostavljenu visinu troškova zbrinjavanje povrede koju je pretrpio Vaš suprug mislim da se vredi potruditi oko ovih opcija.
emerka zec

emerka zec 26 Oct, 2018

Suprug mi je hitno morao za nemačku, zbog majčine bolesti koja tamo živi. nije pribavio obrazac DE 111 SRB niti bilo kakvo putno osigruranje. Pao je sa bicikla i hitno zbrinut u bolnicu zbog višestrukog preloma vilice. Šta moze napraviti da bi ostvario naknadu troškova? Hvala.
Administrator

Administrator 23 Jan, 2018

Ponovo uz ogradu da bi ovakva pitanja trebalo postaviti pre svega Fondu za zdravstveno osiguranje jer ovo nije oblast kojom se bavi ovaj portal možemo samo predpostaviti, na osnovu uslova za dobijanje putnog osiguranja, da ne bi trebala postojati prepreka za dobijanje dvojezičnog obrasca, odnosno da bi pri vađenju ovog obrasca nadležna komisija, u najgorem slučaju, mogla isključiti sve preglede i terapije u vezi sa karcinomom. Za potpunu informaciju molimo Vas obratite se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.
Vesna

Vesna 22 Jan, 2018

Pozdrav, da li osoba koja je pre 3 god.operisana od karcinoma dojke,prosla sve potrebne terapije,sada samo radi uredno kontrole na 3mes.i smatra se zdravom,tj izlecenom(stanje kao pre bolesti) svi nalazi uredni,ima prava na dobijanje dvojezicnog obrasca za putovanje do 90 dana? Unapred hvala na odgovoru.
Administrator

Administrator 10 Nov, 2017

Još jednom moramo da istaknemo da, na žalost, nismo u mogućnosti da adekvatno odgovorimo na pitanja koja se tiču zdravstvenog osiguranja jer, i ako se u njima pominje termin "osiguranje", to nije oblast kojim se bavi naš portal. Tako u vezi pitanja oko dvojezicnog obrazca zdravstvenog osiguranja za Nemacku (DE 111 SRB) možemo samo reći da se on odnosi na privremeni boravak u inostranstvu, ali ne i za vreme koje se tamo provede na studijama. Pomenuti obrazac je ograničen na period od 90 dana u jednoj godini i ukoliko nije korišteno osiguranje, prema dostupnim informacijama, uz vraćanje obrasca nadležnom RFZO se može ponovo izvaditi. Drugim rečima neophodno je do isteka aktuelnog pokrića od 90 dana pronaći alternativno zdravstveno osiguranje o čemu se možete informisati kod naših državnih organa i diplomatsko-konzularnih predstavništava ali i kod odgovarajućih službi na fakultetu jer oni imaju iskustva sa zdravstvenim osiguranjem studenata iz drugih država. Uvek postoji mogućnost zaključenja putnog zdravstvenog osiguranja koje većina zemalja prihvata kao oblik zdravstvene zaštite za strane studente, ali je naš savet da to ipak proverite kako se ne bi ste našli u problemu odnosno možda postoje jeftinije varijante za zdravstveno osiguranje tokom školovanja u inostranstvu, konkretno Nemačkoj u ovom slučaju.
Milica

Milica 06 Nov, 2017

Zdravo, ja sam izvadila dvojezicni obrazac zdravstvenog osiguranja za Nemacku (DE 111 SRB) i ono je validno za naredna 3 meseca i omogucilo mi je da dobijem studentsku vizu. Posto cu ovde biti naredne 2 godine i validno zdravstveno osiguranje mi je potrebno za vadjenje boravisne dozvole i upis na naredne semestre na fakultetu, zanima me na koji nacin se ovaj obrazac obnavlja/produzava kada istekne tih 90 dana koliko inicijalno vazi? Da li je potrebno ponovo obavljati preglede lekara i izlaziti pred komisiju ili postoji neki laksi nacin? Hvala unapred!
Administrator

Administrator 04 Nov, 2017

Primili smo više pitanja koja se tiču zdravstvenog osiguranja na koja, na žalost, nismo u mogućnosti da adekvatno odgovorimo jer, i ako se u njima pominje termin "osiguranje", to nije oblast kojim se bavi naš portal. Uz zahvalnost što ste nam se obratili i time nam ukazali poverenje, nadamo se da ćete prave odgovore pronaći kod nadležnih institucija u zemljama iz kojih ste nam pisali.
SEIDA

SEIDA 31 Oct, 2017

Moje pitanje glasi. Ja sam iz BiH I HTJELA SAM DA PITAM JEL SE MORA NA OBRASCU BIH/A3 staviti period od kada do kada tražite BIH/A3 obrazac jer ovdje u našem kantonu kažu da taj obrazac možeš dobiti samo na mjesec dana a ne više i samo jednom u godini. Hvala,
Zoran

Zoran 24 Oct, 2017

Interesuje me sta znaci obrazac SRB 104 DE, naime moj otac je bio na privremenom radu u Nemacko sada je u penziji i vraca se u Srbiju.Napomenuo bih da ima Srpsku zdravstvenu knjizicu. Pitam sta znaci ovaj obrazac SRB 104 navodno znaci ujedinjenje osiguranja, dali mu je to potrebno i za sta ? Hvala
Administrator

Administrator 11 Sep, 2017

Dana 03.Juna 2017. godine je odgovoreno na pitanje koje se ticalo predmetnog A4 obrasca u smislu apliciranja na studentsku vizu i u okviru naših saznanja na ovu temu, koja je inače izvan našeg osnovnog polja interesovanja, a to je osiguranje. Kako se ponovo pojavilo specifično pitanje oko A4 obrasca za Austriju, ono što mi možemo reći i što je verovatno u vezi sa Vašim statusom u Austriji je da je obrazac SRB/A4 "Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za lica sa prebivalištem u Austriji", (dakle ne privremeni boravak koji je, recimo, uobičajen za studente), za građane Srbije koji imaju prebivalište, odnosno stalno su nastanjeni u Austriji. Mi zaista nismo u mogućnosti da dođemo do daljih saznanja po ovom pitanju.
Gordana

Gordana 11 Sep, 2017

Pozdrav! Vidim da niste odgovorili decku koji je pitao za A4 osiguranje. Ja imam A3 osiguranje i sa njim sam produzavala studentsku vizu. Sada mi traze A4 formular a u Srbiji mi samo kazu da je nemoguce da ga dobijem ne znam iz kog razloga i sta je uslov za taj A4 formular? Ja sam u Austriji i moja mama je otisla da pita samo su rekli nema sanse a konkretno zasto ne znam? Molim vas pomoc hitno!
Administrator

Administrator 14 Aug, 2017

Uz našu najbolju nameru da objavimo sve komentare i doprinesemo razvoju tržišta osiguranja u Srbiji sve češće se nalazimo u situaciji da se nalazimo na nekoj vrsti "optuženičke klupe" jer smo preneli određenu informaciju ili komentar. Naglašavamo da smo mi informativni portal na temu osiguranja i mi se u svom radu i pisanju trudimo da što objektivnije pišemo o osiguranju i prenesemo stavove i mišljenja drugih te da nemamo nikakav direktan uticaj na dešavanja na samom tržištu ili postupanja različitih subjekata koji posluju ili uređuju ovo tržište. Što se više ljudi interesuje za osiguranje to će nivo svesti o značaju osiguranja rasti, a veliki broj posetilaca ovog portala kao i što veći broj različitih komentara mogu doprineti uticaju svih nas na dešavanja u vezi sa osiguranjem, jer je naš cilj razvijeno tržište sa zadovoljnim korisnicima.
penzioner

penzioner 12 Aug, 2017

Sve ste uradili da ne bi platili ljudima lecenje! Sramota za Srbiju!
Administrator

Administrator 07 Jul, 2017

Pitanja koja ste postavili su zaista legitimna ali mi kao portal koji se bavi osiguranjem zaista nismo u mogućnosti da na njih odgovorimo. Čak i sama tema o besplatnoj zdravstvenoj zaštiti u inostranstvu nije direktno povezana sa komercijalnim osiguranjem ali se našla na ovim stranama iz korektnosti prema našim posetiocima i želje da uz putno osiguranje predstavimo i alternative koje postoje kao što to radimo i sa nekim drugim segmentima osiguranja poput poređenja osiguranja života i privatnih penzija.
Ivan

Ivan 05 Jul, 2017

kazete dajete dvojezicni obrazac...a sta je sa osobama koje su dijabeticari i kojima je potrebna redovna insulinska terapija svakog meseca!?Em sto smo u zemlji diskriminisani em u inostranstvo nemamo nikakvu zdravstvenu zastitu..barem prepis recepata kod lekara opste prakse!? Zasto dijabeticarima kao hronicnim bolesnicima niste omogucili dvojezicni obrazac,zdravstveno osiguranje u inostranstvu!?
Administrator

Administrator 03 Jun, 2017

Vaše pitanje izlazi iz domena kojim se bavi naš portal. Ono što mi znamo je da postoji sporazum o zdravstvenoj zaštiti između naše zemlje i Austrije i u okviru tog sporazuma postoji formular SRB/A3 (ne A4) koji bi Vam mogao omogućiti zdravstvnu zaštitu tokom studiranja u Austriji. Druga opcija je da zaključite zdravstveno osiguranje u Austriji. (osiguravajuće kuće koje se bave sa ovim ćete prepoznati pod nazivom Gebietskrankenkasse, skraćeno GKK) Bilo bi potrebno da pribavite jedno ili drugo jer koliko znamo osiguranje je obavezno i kod apliciranja za studentsku vizu. Ako se odlučite za varijantu sa formularom po međudržavnom sporazumu, tada postoji procedura pribavljanja ovog formulara u našem RFZO i sa tim formularom opet imate obavezu da se javljate u neko od GKK osiguranja u Austriji radi evidentiranja, na osnovu čega ćete dobiti "e-card Ersatzbeleg" (neka vrsta zdravstvdene knjižice u papirnom obliku) sa kojom se možete javiti lekaru bez plaćanja troškova. (narano morate prezentovati ovaj, overeni dokument) Možete proveriti da li je pri apliciranju za vizu prihvatljivo i putno osiguranje jer i to je opcija koju studineti koriste u nekim zemljama, zbog smanjenja troškova, naročito tamo gde naša zemlja nema zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, što u vašem slučaju, ako se priznaje prethodno pomenuti formular bespotreban trošak.
Dejan

Dejan 26 May, 2017

Za dobijanje studentske vize u Austriji, trazen mi je, izmedju ostalog, popunjen obrazac A4 i osiguranje austrijskog drustva. Mozete li mi objasniti o kakvom obrascu je rec i sta treba da uradim. Puno hvala unapred.
Administrator

Administrator 08 May, 2017

Opcija koju imate je da po povratku u zemlju zatražite refundaciju nastalih troškova podnošenjem odgovartajućeg zahteva direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje pri čemu prilažete svu relevantnu dokumentaciju koju ste dobili u medicinskoj ustanovi u RH iz koje će biti nedvosmisleno utvrđeno da se radi o hitnoj medicinskoj pomoći. Naravno ovo znači da morate sami da pokrijete troškove za pruženu medicinsku pomoć i da po osnovu dobijenog računa tražite refundaciju.
Jovana

Jovana 07 May, 2017

Da li postoji nacin da bez dvojezickog obrazca i bez potvrde,troskovi lecenja u javnoj ustanovi u Hrvatskoj,budu besplatni ili refundirani?Moj decko je iznenada imao alergijsku reakciju,ne znam na sta,tako da smo morali da odemo do urgentnog centra gde je dobio infuziju i lekove!uspostavili su nam racun,koji jos nismo platili,a nemamo nikakvo osiguranje pa me interesuje gore navedeno! Procitala sam da kada su u pitanju odredjene zemlje,a medju njim i Hrvatska,jer imamo poseban medjunarodni sporazum,nije potreban dvojezicki obrazac ili potvrda?! Unapred,hvala!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?