Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u junskom ispitnom roku

26 Apr 2017 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja / Aktuari /

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u junskom ispitnom roku

Izbor: NBS

Rok za prijavljivanje kandidata je 29. maj 2017. godine. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom koja je propisana tačkom 7. stav 2. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015 i 36/2017) zainteresovana lica dostavljaju Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Nemanjina 17, 11000 Beograd (sa naznakom: Grupa za stručne ispite). Obrazac prijave možete preuzeti ovde.
 
Naknada za prijavljivanje polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara i izdavanje ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova u iznosu od 20.000,00 dinara se uplaćuje na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, poziv na broj 9-060019-JMBG.
 
Iznose republičke administrativne takse u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama («Službeni glasnik RS», br. 43/2003...50/2016) i to prema tarifnom broju 1. iznos od 300 dinara i po tarifnom broju 9. iznos od 500 dinara potrebno je uplatiti na račun javnih prihoda br. 840-742221843-57, svrha uplate: republička administartivna taksa, primalac sredstava: Budžet Republike Srbije, poziv na broj: prema mestu uplate.
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?