Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Uticaj zdravstvenog stanja na zaključenje polise osiguranja života

31 Jan 2017 Komentara (0)Osiguranje zivota / Životno osiguranje / Privatna penzija / Lična renta / Riziko osiguranje / Štedno-rentna osiguranja / Osiguranja za decu / Osiguranje za penzionere / Osiguranje za treće doba / Privatni penzioni fondovi / Privatni penzijski fondovi / Penzioni fond / Penzijski fond /

Uticaj zdravstvenog stanja na zaključenje polise osiguranja života

Zaključivanje bilo koje polise osiguranja života uvek podrazumeva i popunjavanje osnovnog zdravstvenog upitnika koji osiguravači redovno kontrolišu pre prihvatanja novog osiguranika u osiguranje. Ukoliko odgovori koje da budući osiguranik navode na povećani rizik za osiguravača on ima pravo da ne prihvati takvog osiguranika u osiguranje ili da ga usled povećanog rizika prihvati pod nekim drugim uslovima kojima osiguravač štiti svoje interese. Ovo najčešće podrazumeva uvećanje premije osiguranja, smanjenje osigurane sume i/ili isključenje određenih rizika.

Problem koji veoma često nastaje u vezi sa ovim upitnikom je što osiguranici nisu uvek iskreni u odgovaranju na ova pitanja, odnosno veruju da će davanjem „poželjnijih“ odgovora obezbediti bolje uslove osiguranja za sebe, nesvesni činjenice da ovakvom obmanom rizikuju ne samo da im osiguranje u slučaju ostvarenja osiguranog rizika neće uopšte biti isplaćeno, već mogu biti pozvani i na odgovornost zbog davanja lažnih informacija ukoliko su time uzrokovali štetu osiguravaču ili trećim licima. Naime, mnogo puta smo na ovim stranicama ponovili da osiguravajuće kuće nisu humanitatrne već profitabilne organizacije, te one u trenutku kada se dogodi osigurani slučaj pažljivo proveravaju sve okolnosti u vezi sa tim njim, što podrazumeva i detaljnu proveru kompletne medicinske istorije osiguranika kada se ovakve obmane lako i brzo utvrđuju i služe osiguravaču kao osnov za odbijanje nadoknade štete.

Dakle, bez obzira što pogoršanje zdravstvenih parametara poskupljuje polisu, a ozbiljne zdravstvene komplikacije i pojedine bolesti potpuno isključuju ovakvu vrstu osiguranja, na sva pitanja u medicinskom upitniku treba iskreno i tačno odgovarati jer se jedino na takav način može sa sigurnošću obezbediti naknada pretrpljene štete. Uslovi prihvatanja u osiguranje će možda biti manje povoljni, ali će osoba ipak biti osigurana i naši najmilije koje najčešće štitimo osiguranjem života moći će da se oslone na ovaj vid osiguranja.

Veoma bitno je znati da se sa uvećanjem osigurane sume uvećava i interesovanje osiguravača za zdravstveno stanje osiguranika. Tako se u zavisnosti od vrste osiguranja i, pre svega, visine osiguravajuće sume traže sve detaljniji lekarski pregledi. Uobičajeno, sve osiguravajuće kuće koje se bave osiguranjem života imaju tzv male i velike lekarske preglede. Mali podrazumevaju kompletnu laboratoriju krvi i urina (često se zahteva i HIV test), EKG i nalaze jednog (kardiolog) ili više specijalista. Veliki podrazumeva još i dodatne pretrage, detaljnije nalaze krvi, sa prosekom vrednosti šećera, najčešće i ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, nalaz interniste, rendgen srca i pluća, a kod nekih i tumor markere, stanje hormona i slično. Na ovaj način se osiguravajuća kuća štiti od, za njih, svih neprihvaltjivih rizika, ali i osiguranik može biti siguran da će eventualno potrživanje po osnovu njegove polise osiguranja života zbog zdravstvenih razloga moći brzo da se realizuje jer je osiguravajuća kuća imala jasnu „startnu“ poziciju i u potpunosti se uverila da se osiguranik bio zdrav u trenutku prijema u osiguraje.

Tako generalno kada je u pitanju zdravstveno stanje osiguranika možemo istaći sledeće:

--- Osobe koji boluju od karcinoma, ciroze jetre, koje su doživele infarkt, moždani udar sa komplikacijama ili imaju ugrađen stent ili bajpas, ne mogu da uđu u osiguranje,

--- Osobe koji su zavisnici od alkohola ili narkotika ne mogu da uđu u osiguranje,

--- Osobe sa izraženom hiperetenzijom i krvnim pritiskom preko 180/115 uglavnom se ne primaju u osiguranje.

--- Postoji niz bolesti ili zdravstvenih stanja poput dijabetisa, odstupanja nekih medicinskih parametara od referentnih vrednosti, određena hronična obolenja i tako dalje, koja automatski ne znače isključenje iz osiguranja ali redovno zahtevaju dostavljanje dodatne medicinske dokumentacije koju će pregledati lekar cenzor i na osnovu nje doneti odluku o mogućnosti prijema takve osobe u osiguranje kao i uslova pod kojima će se takav prijem omogućiti. Naročito se vodi računa da se iza nekih atipičnih vrednosti medicinskih parametara ne kriju neke druge bolesti koje mogu značajno uticati na uvećanje rizika po osnovu osiguranog pokrića.

--- Kada zdravstveno stanje osiguranika nije u željenim parametrima značajnu ulogu u odluci osiguravača da li će primiti osiguranika u osiguranje imaju i godine starosti samog osiguranika.

Kada je u pitanju osiguranje života, a u vezi sa zdravstvenim stanjem osiguranika bitno je znati da pored standardnih formi osiguranja života poput mešovitog ili riziko osiguranja danas na tržištu postoje i forme životnog osiguranja koje su osiguravajuće kuće namenile licima koja ne bi mogla biti primljena u klasične programe životnog osiguranja ali su ovi programi više bazirani na štednoj komponenti, neko na samom osiguranju života.

Naravno, kod zaključenja osiguranja života izuzetno je bitno da se osiguranik dobro informiše o svim uslovima osiguranja, da jasno odredi svoje prioritete u vezi sa osiguranjem života u smislu obima pokrića koje želi, iznosa premije koji može da plaća, dinamike plaćanja, dužine trajanja osiguraja i slično, prikupi više ponuda različitih osiguravača, utvrdi koje su prednosti ali i mane pojedinih osiguravača i tako dalje..... Ovo može biti veoma zahtevno jer osiguranik redovno nije i stručnjak za osiguranje te je dobar savet koristiti usluge stručnih lica, posrednika i zastupnika u osiguranju, kao i savetnika u samim osiguravajućim kućama, koji će znati da Vam savetima, a na osnovu prethodno pomenutih parametara, pomognu u izboru najoptimalnije varijenta životnog osiguranja za vas!

Na kraju, često se postavlja i pitanje isplativosti (ma šta to značilo) i opravdanosti životnog osiguranja. Najjednostavniji ali i najbolji odgovor na ova pitanja je sam pojam i svrha osiguranja života o čemu se detaljno možete informisati na stranicama našeg portala!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?