Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Osiguranje profesionalne odgovornosti turističkih agencija

30 Jun 2018 Komentara (0)Osiguranje odgovornosti / Osiguranje profesionalne odgovornosti / Osiguranje profesionalne odgovornosti turističkih agencija / Osiguranje turističkih agencija /

Osiguranje profesionalne odgovornosti turističkih agencija
Prema definiciji osiguranjem profesionalne odgovrnosti turističkih agencija pokrivena је zаkоnskа grаđаnskа оdgоvоrnоst оsigurаnikа, kао оrgаnizаtоrа putоvаnjа, zа štеtе kоје prоuzrоkuјu putniku/putnicima nеispunjеnjеm, dеlimičnim ispunjеnjеm ili nеurеdnim ispunjеnjеm оbаvеzа kоје su оdrеđеnе оpštim uslоvimа i prоgrаmоm putоvаnjа. Оvim оsigurаnjеm pоkrivеnа је оdgоvоrnоst оsigurаnikа zа štеtе nаstаlе uslеd: nеrеаlizоvаnih putоvаnjа i nеizvršеnjа ili nеpоtpunоg izvršеnjа uslugа оbuhvаćеnih оpštim uslоvimа i prоgrаmоm putоvаnjа.
Inače "Pravilnikom o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja "(Sl. glasnik RS br.02/2016), predviđeno je da svaki organizator putovanja (turistička agencija) mora imati garancije za slučaj insolventnosti (nemogućnosti izmirenja vlastitih obaveza) i radi naknade pretrpljene štete putnicima. Minimalni iznos garancije predviđen pravilnikom je 300.000 evra i može biti pokriven putem bankarske garancije ili osiguranja i kao takav mora imati rok pokrića koji se minimalno poklapa sa rokom važenja licence organizatora putovanja, odnosno turustičke agencije.
Uz ovo, oštećeni putnici koji su koristili usluge agencija, članica Nacionalne Asocijacije Turističkih Agencija, YUTA, imaju mogućnost korišćenja YUTA Garancije putovanja u cilju naknade pretrpljene štete.
 
U praksi, ovakav sistem zaštite je veoma efikasan kod pojedinačnih slučajeva nezadovoljstva putnika pa i kada čitave grupe imaju primedbe na usluge organizatora putovanja, međutim daleko veći problemi nastaju kada dođe do kolapsa čitavih agencija, kada ukupan iznos štete može biti daleko veći od iznosa pokrića garancije ili polise osiguranja. Prema dostupnim informacija iz medija, ukupna šteta nastala otkazivanjem svih aranžmana agencije S.A.B Travel iznosi čak 639.000 evra, što je više nego dvostruki iznos od onog pokrivenog polisom osiguranja odgovrnosti ove turističe agencije, pa se opravdano postavlja pitanje kako će svi oštećeni putnici biti nadoknađeni u punom iznosu. U slučaju agenicje S.A.B., na sastanku održanom u Ministarstvu trgovine dogovoreno je da se svim putnicima nadoknadi pretrpljena šteta u punom iznosu na način da će se deo u visini od 300.000 evra nadoknaditi iz polise osiguranja odgovornosti dok će ostatak biti nadoknađen od strane YUTA-e uz obavezu vlasnika ove agencije da taj iznos kasnije nadoknadi.
 
Polazeći od činjenice da je YUTA asocijacija turističkih agencija koja se finansira iz članstva, koje je opet dobrovoljno, može se opravdano postaviti pitanje koliko dugo će trajati postupak naknade štete ukoliko ne bude pomoći države ili ukoliko sam vlasnik agencije u kratkom roku ne obezbedi sredstva za ovu namenu. Iz tog razloga je i potpuno opravdano razmišljanje o povećanju iznosa garancije odnosno polise osiguranja na iznos od 500.000 evra ili neke forme kategorizacije rizika prema obimu poslovanja samih agencija kojim bi se utvrdio obim pokrića u nivou obima poslovnaja organizatora putovanja, čime bi putnici bili daleko sigurniji, a država rasterećena obaveze da kao i u brojnim drugim slučajevima kada nema osiguranja ili je neadekvatno, mora da interveniše sredstvima poreskih obveznika!
Uz ovo značajan segment povećanja zaštite putnika je i adekvatan nadzor nad radom turističkih agencija i kao i dodatno unapređenje kriterijuma za članstvo u YUTA-i, kao garantu zadovoljstva putnika.
 
Oštećenim putnicima ostaje, primarno da "registruju" svoja potraživanja preko e-mail adresa i brojeva telefona koji su im dostupni za ovu namenu (kod samih agencija, YUTA-e, nadležnih inspekcija i Mnistarstva trgovine) uz nadu da će sredstva za naknadu štete biti obezbeđena u što kraćem roku, a stoji im na rapsolaganju i mogućnost da putem tužbi kod nadležnog suda zatraže naknadu celokupne pretrpljene štete zbog nerealizovanja ugovorenog putovanja.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?