Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Osiguranje Pomoć na putu

14 Jul 2015 Komentara (0)osiguranje autoodgovornosti / obavezno osiguranje / kasko osiguranje / obavezno osiguranje / osiguranje odgovornosti / zeleni karton / osiguranje vozila / osiguranje putnika / auto-nezgoda / auto nezgoda / pomoć na putu /

Osiguranje Pomoć na putu

Kada kupujete polisu “Pomoć na putu” najznačajnije je da se u potpunosti upoznate sa samim uslovima tog osiguranja. Ti uslovi su sastavni deo polise i uvek iskoristite mogućnost i odvojite dovoljno vremena da ih pažljivo pročitate. Što su slova sitnija to ih pažljivije čitajte. Ako je nešto i dalje nejasno nemojte se ustručavati da pitate, samo tako sve najsnoće i potencijalno sporne situacije mogu biti izbegnute.

 

Stavke na koje posebno treba obratiti pažnju su one koje se tiču sume osiguranja, ukupnog/agregatnog limita pokrića i samih osiguranih rizika.

Suma osiguraja predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača po pitaju nadoknade štete po jednom osiguranom slučaju, dok je ukupan limit pokrića najveća moguća ukupna obaveza osiguravača po osnovu svih osiguranih slučajeva tokom ugovorenog trajanja osiguranja. Pojednostavljeno, treba razlikovati kolika je maksimalna odšteta po pojedinačnom osiguranom slučaju, od maksimalne ukupne obaveze koju je osiguravač preuzeo za čitavo vreme trajanja osiguranja. Nekada su ovi iznosi isti što znači da ukoliko ste u jednom osiguranom slučaju iscrpli maksimalno utvrđenu sumu, vase osiguranje prestaje da važi, odnosno osiguravač nema obavezu da nadoknadi buduće štete i ako period osiguranja nije istekao jer je već isplatio maksimalno ugovoreni iznos.

Kada se radi o osiguranim rizicima onda govorimo o štetnim dogoađajima za koje je osiguravač preuzeo obavezu da ih nadoknadi ukoliko dođe do njihovog ostvarenja. Veoma je važno znati da se ovi rizici razlikuju kako od paketa do paketa pokrića (jeftiniji imaju manje pokrivenih rizika od skupljih), tako i u visini sume osiguranja po pojedinim rizicima, u zavisnosti od izabranog paketa. (za pojedini rizik, pokriven i jeftinijim i skupljim paketom, suma osiguranja u skupljme paketu je veća nego u jeftinijem, odnosno skuplji paket pruža veće/bolje pokriće) Veoma je vazno upoznati se i sa osiguranom sumom za svaki pojedinačni rizik jer one mogu biti različite od osiguravača do isugravača kako bi ste izbegli rizik da morate da dopltite razliku između meksimalno pokrivenog iznosa i stvarne cene preužene usluge.  Ovo su pojedini rizici na koje posebno treba obratiti pažnju:

Popravka manjeg kvara (na licu mesta) obično podrazumeva manju intervenciju koja ne zahteva poseban alat, opremu i ne traje duže od jednog sata, poput zamene gume, osigurača, sijalica i slično. Problem ostanka bez goriva, odnosno dostavljanje goriva i ako se često navodi kao posebna usluga u suštini spada u kategoriju popravke manjeg kvara.

Šlepanje podrazumeva vuču vozila do najbližeg servisa ili druge unapred definisane lokacije.

Prevoz vozača i putnika do odredišta ili mesta popravke vozila je rizik koja se aktivira ukoliko vozilo ne može da se popravi odmah /na licu mesta kada se pokrivaju troškovi prevoza vozača i putnika do krajnje destinacije ili do servisa u kojem se auto popravlja.

Smeštaj je rizik koji se aktivira u slučaju da je vozilo ukradeno ili je iz drugog razloga onemogućen nastavak putovanja kada se za vozača i putnike pokrivaju troškovi smeštaja.

Čuvanje vozila je rizik koje se aktivira kada se zbog specifične situacije/lokacije zahteva čuvanje vozila do odvoženja u servis ili nakon popravke do primopredaje vozaču/vlasniku i ova mogućnost je obično pokrivena u nekim skupljim paketima.

Rent-a-car je rizik koji se aktivira u slučaju kvara ili udesa i omogućava korištenje usluge rent-a-car tokom ugovorenog vremenskog perioda. Takođe ova usluga je dostupna obično samo u skupljim paketima.

Gubitak ključeva je rizik koji se aktivira ako ostanete bez vših ključeva I podrazumeva pokriće troškova dopremanja rezervnih i takođe se odnosi na skuplje pakete. Inače u slučaju da ključeve zaključate u automobilu, trošak otvaranja vozila je kod nekih paketa uključen, a kod nekih nije.

Povratak vozača i putnika kući podrazumeva troškove puta kući u slučaju da automobil neće biti u voznom stanju neko vreme ili se šlepuje kući. Uz ovo se često posebno definiše i usluga pratnje maloletnih lica pri povratku u zemlju ukoliko iz bilo kog razloga mora samostalno putovati. 

 

Posebnu pažnju takođe treba obratiti i na određena ograničenja kao i isključenja koja mogu značajno uticati na pokriće određenih troškova.

Osnovno ograničeje koje mnoge osigurvajuće kuće imaju je starost vozila. Lako se može dogoditi da kod određenih osiguravača uopšte ne možete osigurati vozilo jer je starije od limita koji su postavili.

Vrlo je važno da znate da li je usluga “Pomoć na putu” personalizovana, odnosno da li je korištenje ove usluge vezano za prisustvo vlasnika vozila (ili članova uže porodice) u vozilu ili pokriva bilo koje lice koje u datom trenutku upravlja vozilom.

Pojedine usluge su ugovorene na način da se mogu iskoristiti samo jednom u period od godinu dana, pa ukoliko je takva usluga iskorištena i ponovo se zatraži, osiguranje nema obavezu da je pokrije.

Takođe izuzetno bitno je i teritorijalno pokriće, odnosno da li “Pomoć na putu” pokriva samo teritoriju Srbije, ili je pokriveno inostranstvo (uglavnom Evropa u teritorijlnom smislu) što opet zavisi od destinacije na koju se putuje. Nije potrebno posebno isticati da u zavisnosti od teritorijanog pokrića i sume osiguranja se razlikuju, a samim tim i premje osiguranja.

Pored ovih ograničenja u uslovima osiguranja su jasno navedeni I slučajevi kada se isključuje obaveza osiguravača da nadoknadi nastalu štetu, odnosno obezbedi ugovorenu uslugu. Pre sbega to su slučajevi:

Kada je vozač bio pod uticajem alkohola,

Kada vozač nakon saobraćajne nesreće odbije proveru alkoholisanosti ili na drugi način sabotira istragu,

Kada je vozač bio pod uticajem narkotika,

Kada su troškovi uzrokovani ratom, aktom terorizma, građanskim nemirima, demonstracijama ili nasilnim manifestacijama,

Kada se utvrdi da je uzrok kvara prethodno neadekvatno ili nestručno održavanje,

Kada se utvrdi da je do kvara došlo zbog nedozvoljenog opterećenja vozila, odnosno tokom utovara ili istovara tereta.

Kada se utvrdi da je do kvara došlo zbog preterane istrošenosti pneumatika, prethodno ne otklonjene neispravnosti vozila, nepridržavanja uputstava o pravilnom i sigurnom korištenju vozila.

Takođe osiguravač nije u obavezi da nadoknadi štetu na prtljagu, kao ni  troškove prepakivanja i daljeg transporta prtljaga, osim ukoliko se ne utvrdi da je štetu prouzrokovalo lice koji je pružao pomoć.

 

Na kraju, veoma važno je i upoznati se sa procedurom ostvarivanja prava po osnovu ovog osiguranja. Uobičajno je da od osiguravača dobijete tačnu instrukciju po ovom pitanju, koja u osnovi sadrži broj telefona njihove dežurne službe (Call Center) koja je na raspolaganju 24sata I kojoj treba da prijavite nastanak osiguranog slučaja, obično uz broj polise osiguranja I neki dokaz o identitu, nakon čega ćete dobiti precizne istrukciej šta i kako dalje treba da se radi. Veoma je važno pridržavat ise tih uputstava, pre svega kako bi se izbeglo plaćanje bilo koje od obaveza koje inače padaju na teret osiguranja. Imajte na umu, da osiguranje nije humanitarna organizacija, već visokoprofitabilni biznis i da će na osnovu toga platiti samo ono što mora I kada mora, prema uslovima iz zaključene polise osiguranja.

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?