Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Održavanje stručnog ispita za zvanje ovlašćenog aktuara u novembarskom ispitnom roku

04 Oct 2019 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguranje / Sektor osiguranja / Stručni ispit / Ovlašćeni aktuar /

Održavanje stručnog ispita za zvanje ovlašćenog aktuara u novembarskom ispitnom roku

Izvor: NBS

Rok za prijavljivanje kandidata je 29. oktobar 2019. godine. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom koja je propisana tačkom 7. stav 2. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015 i 36/2017) zainteresovana lica dostavljaju Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Nemanjina 17, 11000 Beograd (sa naznakom: Grupa za stručne ispite).
 
 
Naknada za prijavljivanje polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara i izdavanje ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova u iznosu od 20.000,00 dinara se uplaćuje na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, poziv na broj 9-060019-JMBG. Naknada za prijavljivanje ponovnog polaganja stručnog ispita lica koje nije položilo ispit u iznosu od 10.000 dinara se uplaćuje na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, poziv na broj 9-060066-JMBG
 
Iznose republičke administrativne takse u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003...95/2018) i to prema tarifnom broju 1. iznos od 320 dinara i po tarifnom broju 9. iznos od 550 dinara potrebno je uplatiti na račun javnih prihoda br. 840-742221843-57, svrha uplate: republička administrativna taksa, primalac sredstava: Budžet Republike Srbije, poziv na broj: prema mestu uplate. U slučaju ponovnog polaganja ispita potrebno je prema tarifnom broju 1. uplatiti iznos od 320 dinara na račun javnih prihoda br. 840-742221843-57.
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja na telefone: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212.
 
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?