Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Održavanje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku

06 Oct 2020 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna banka Srbije / Osiguranje / Sektor osiguranja / Ovlašćeni aktuar /

Održavanje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku

Izvor: NBS

Rok za prijavljivanje kandidata je 29. oktobar 2020. godine. Prijavu s kompletnom dokumentacijom koja je propisana tačkom 7. stav 2. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 36/2017) zainteresovana lica dostavljaju Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Nemanjina 17, 11000 Beograd (s naznakom: Grupa za ispite).
Radi poštovanja preventivnih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, na ispit je potrebno doći sa zaštitnom maskom i rukavicama.
 
-  Obrazac prijave
 
Naknada za prijavljivanje polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara i izdavanje ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova u iznosu od 20.000 dinara uplaćuje se na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, poziv na broj 9-060019-JMBG. Naknada za prijavljivanje ponovnog polaganja stručnog ispita lica koje nije položilo ispit u iznosu od 10.000 dinara uplaćuje se na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, poziv na broj 9-060066-JMBG.
 
Iznose republičke administrativne takse u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/2003...90/2019-ispr.), i to prema tarifnom broju 1. iznos od 320 dinara i po tarifnom broju 9. iznos od 550 dinara, potrebno je uplatiti na račun javnih prihoda br. 840-742221843-57, svrha uplate: republička administrativna taksa, primalac sredstava: budžet Republike Srbije, poziv na broj: prema mestu uplate. U slučaju ponovnog polaganja ispita potrebno je prema tarifnom broju 1. uplatiti iznos od 320 dinara na račun javnih prihoda br. 840-742221843-57.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja na telefone: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212 ili na imejl-adresu: ispit.osiguranje@nbs.rs.
 
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?