Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Novi Zakon o osiguranju uvodi bolje mehanizme za zaštitu građana

24 Dec 2014 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Sektor osiguranja / Zaštita potrošača / Zaštita korisnika usluga osiguranja / Zakon o osiguranju /

Novi Zakon o osiguranju uvodi bolje mehanizme za zaštitu građana

Izvor: NBS

Zakon o osiguranju na prvom mestu garantuje dobrovoljnost, što znači da, osim u slučajevima propisanim posebnim zakonima, možete sami proceniti da li želite uslugu osiguranja i u kom obliku. Ovim zakonom, s druge strane, stvoreni su svi neophodni preduslovi da vam se pružaju moderne usluge osiguranja, prilagođene vašim stvarnim potrebama. U osnovi osiguranja jesu potrebe bezbednosti. Kupovinom te specifične finansijske usluge ne može se sprečiti nastanak štetnih događaja, ali se mogu bitno umanjiti ili potpuno neutralisati njihove posledice. Takođe, osiguranje nudi i druge mogućnosti, posebno u pogledu supstitucije dugoročnoj štednji. Zato je pre svega važno da uslugu osiguranja koju kupujete dobro razumete, tj. da je sagledate sa svih relevantnih aspekata – od cene do koristi koju vam donosi. S tim ciljem, Narodna banka Srbije u Zakon o osiguranju ugradila je odredbe koje vam omogućavaju da pre zaključivanja ugovora o osiguranju budete adekvatno obavešteni o svim elementima koji su vam potrebni za donošenje prave odluke. Takođe, te informacije poslužiće vam da i po zaključenom ugovoru znate kome i na koji način treba da se obratite radi ostvarivanja prava iz ugovora.

Imajte u vidu da je, između ostalog, društvo za osiguranje dužno da vas obavesti o uslovima osiguranja koji se primenjuju na ugovor o osiguranju, a iz kojih možete videti u kojim slučajevima postoji vaše pravo na naknadu štete. Obavezno pažljivo pročitajte te dokumente kako biste se zaštitili od pogrešne percepcije slučajeva koje osiguranje pokriva, odnosno kako biste kupili osiguranje koje vam je zaista potrebno. Takođe, morate dobiti i informacije o načinu i rokovima za podnošenje odštetnog zahteva, raskidu ugovora, kao i o načinima zaštite vaših prava kod nadležnih organa. Ovi i drugi propisani podaci moraju vam biti dostavljeni na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka, napisani pregledno i razumljivo. Zakonom o osiguranju utvrđeni su mehanizmi koji će sprečiti bilo kakvo dovođenje građana u zabludu u vezi s poslovima osiguranja, kao i obaveza društava za osiguranje da podatke o građanima čuvaju kao poverljive.

Osiguranje je delatnost u razvoju, a kako bi taj razvoj bio brži i kvalitetniji, nužno je imati pouzdane i razgranate kanale prodaje. Možda će vam se nekad pružiti prilika da obavljate poslove te vrste. Imajte u vidu da su kanali prodaje takođe pod nadzorom Narodne banke Srbije i stoga moraju biti ustrojeni u celini u skladu s propisima. Novim Zakonom o osiguranju omogućeno je da sva lica koja žele da poslove zastupanja u osiguranju obavljaju kao dopunsku delatnost, to mogu da rade, u skladu s modalitetima koje je utvrdio Zakon o radu. Ne pristajte na ponude da prodaju osiguranja vršite bez odgovarajućeg radno-pravnog statusa, koji ne mora biti radni odnos. Sada imate mogućnost da u tome učestvujete bez ugrožavanja svog osnovnog posla, a da istovremeno ostvarujete i sva prava koja zakon predviđa. Samo legalnim kanalima prodaje omogućićemo pre svega bolju situaciju na polju radnih odnosa, a isto tako i veći kvalitet razvoja same delatnosti osiguranja. Zakon o osiguranju stvorio je sve pretpostavke za to.

Stručne službe Narodne banke Srbije koje su zadužene za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja predano rade kako bi obezbedile stabilno tržište na kome posluju solventna društva za osiguranje, kojima upravljaju kompetentna lica. U tom smislu preduzimamo sve neophodne mere kako bi pružaoci usluga osiguranja poslovali u skladu s propisima, ali i raspolagali dovoljnim sredstvima da u svakom trenutku mogu da izmire svoje obaveze po osnovu naknade šteta i ugovorenih iznosa. Zakon o osiguranju uveo je čitav niz poboljšanja u tom smislu, koja građani neposredno ne mogu videti, ali će ih posredno, podizanjem nivoa tržišne discipline, svakako osetiti. Naše kontrole odvijaju se po ustaljenoj dinamici, a novim zakonskim rešenjem omogućeno je da one budu i efikasnije i delotvornije. Cilj nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja Narodne banke Srbije je da sredstva koja ste poverili društvima za osiguranje budu maksimalno zaštićena, odnosno da služe svrsi, a to je pre svega isplata šteta na način i u visini koja je ugovorena.

U narednih šest meseci pripremićemo i donećemo set podzakonskih akata neophodnih za punu primenu novog Zakona o osiguranju. Njima ćemo urediti kapitalnu adekvatnost, usmeriti investicije, precizirati aktuarske obračune, definisati sistem upravljanja i bliže regulisati mnoge druge aspekte poslovanja društava za osiguranje, koji će nam pomoći u ostvarivanju navedenih ciljeva. Za uređeniji finansijski sistem, kvalitetnije usluge osiguranja, uvek u službi građana, vaša Narodna banka Srbije.

Kabinet guvernera

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?