Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Još malo o isključenjima iz pokrića putnog zdravstvenog osiguranja

23 Dec 2018 Komentara (0)Putno osiguranje / Besplatno osiguranje u insotranstvu / PZO / Putno zdravstveno osiguranje / Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju / Zdravstveno osiguranje / Naplata osiguranja / Putno osiguranje /

Još malo o isključenjima iz pokrića putnog zdravstvenog osiguranja

Polise putnog zdravstvenog osiguranja, bez obzira što pokrivaju medicinske troškove do iznosa i od nekoliko desetina hiljada evra, ipak ne pokrivaju sve medicinske slučajeve, te je stoga veoma bitno da se osiguranik upozna sa ovim isključenjima iz pokrića za kupljenu polisu. Osiguravači su u obavezi da osiguranicma daju na uvid uslove osiguranja i da ih informišu i o svim uslugama koje su isključene iz pokrića po zaključenoj polisi putnog oiguranja. Uopšteno, putno osiguranje služi za pružanje neophodne pomoći usled iznenadne bolesti ili povrede koja bez ukazivanja medicinske pomoći ugrožava život putnika, odnosno može da dovede do trajnog i znatnog oštećenja njegovog zdravlja ali, u isto vreme pokriva samo one slučajeve koji se nisu dogodili krivicom ili nemarom putnika, odnosno nisu posledica nehata osiguranika, ili koji nisu posledica prethodnih hroničnih bolesti.

Pojednostavljeno svi slučajevi koji se dogode namerno, krivicom samog osiguranika ili njegovim nemarom, automatski se isključuju iz osiguranja. Tako su iz osiguranja isključene povrede koje su nastale kao posledica pijanstva ili uticaja opojnih druga kao i sve situacije kada je došlo do namernog samopovređivanja.  Putno osiguranje ne pokriva ono što se dešali zbog nepažnje ili ono što nije hitno, kao što su opekotine od sunca, izuzev ako nisu opasne po život, ambulatno ispiranje ušiju koje nisu pod upalom, sunčanica bez komplikacija, ujed insekta koji ne ugrožavaju život, itd. Iz osiguranja su isključene sve hronične bolesti poput dijabetisa, hipertenzije itd te svi koji koristep utn ozdravstveno osiguranje moraju o tome da vode računa. Da ne bude zabune, medicinska pomoć u inostranstvu će Vam biti ukazana i ako se radi o nekom od prethodno pobrojanih slučajeva, jedino troškove takvih intervenicja neće snositi osiguravajuća kuća već lice kome je ukazana medicinska pomoć.
 
Uz ovo, generalizovano, pojašnjenje želimo da posebno istaknemo neke situacije za koje su se naši čitaoci posebno interesovali:
---Kada se prilikom boravka u insotranstvu bavite i nekim sportom, recimo skijanjem u zimskoj sezoni, neophodno je da osiguranik prilikom zaključenja polise putnog osiguranja ugovori dopunski ski rizik (ili drugi rizik, s obzirom na sport kojim se želi baviti) jer jedino tada obezbeđuje pokriće troškova u slučaju nastanka povreda tokom bavljenja tim sportom. Doplata za ovo pokriće iznosi 50% redovne premije putnog zdravstvenog osiguranja i odnosi se na rekreativno bavljenje sportom. 
---Alergijske reakcije na sunce su sve češća pojava i stepen pokrića kod ovog obolenja se može razlikovati od jednog do drugog osiguravača. Generalno ako lekar proceni da je lečenje neophodno kako bi se izbegle dalje komplikacije i propiše terapiju koja podrazumeva korišćenje lekova, medicinskih preparata ili eventualno u težim slučajevima i injekcija, troškovi lečenja pokriveni su polisom putnog osiguranja, međutim ako lekar proceni da se radi o lakšem obliku bolesti onda takva medicinska usluga kao i eventualno korišćeni medikamenti za ublažavanje simptoma neće biti pokriveni polisom putnog zdravstvenog osiguranja. Ono što ovde predstavlja največi rpoblem je činjenica da sam oboleli nije u mogućnosti da proceni koliki je rizik od jedne ovakve alergijske reakcije pa samim tim nije u mogućnosti i da kontroliše troškove koji mogu nastati ukoliko njegova polisa putnog osiguranja ovo ne pokriva.
---Trudnice koje su starije od 38 godina, prema uslovima osiguranja koje primenjuju osiguravači u našoj zemlji mogu zaključiti putno zdravstveno osiguranje ali će iz njega biti isključeni troškovi u vezi sa trudnoćom i porođajem, što se u neku ruku može smatrati i apsurdom kada se jedno ovakvo isključenje neselektivno primenjuje na sve trudnice, bez obzira na stepen rizičnosti i navršeni period trajanja trudnoće.
---Uobičajena praksa je da se mali medicinski troškovi koji od osiguravača do osiguravača mogu varirati od 100Eur do 200Eur, uvek direktno plaćaju od strane osiguranika/korisnika osiguranja, a onda, po povratku u zemlju refundiraju od osiguravača. Ovakva procedura, ma kako bila neprijatna za osiguranika, je u dobroj meri i u njegovu korist jer utiče na kontrolu troškova osiguravača, pa samim tim i na cenu premije osiguranja jer veliki broj medicinskih intervencija u inostranstvu upravo spada u ovu kategoriju pa kako su troškovi ino plaćanja ovako malih iznosa putem banaka nesrasmerno veliki osiguravači bi ih sigurno uzeli u obzir pri formiranju cene za putno zdravstveno osiguranje, te bi ona bila viša.
 
Na kraju, u cilju ostvarenja Vaših prava po osnovu putnog zdravstvenog osiguranja, preporučujemo da uvek kada ste u mogućnosti pre korišćenja ovog osiguranja pozovite broj koji je naznačen na Vašoj polisi za potrebe korišćenja iste. Na tom broju će Vas uputiti kome da se javite kako bi ste bez problema ostvarili Vaša prava. Naime, ukoliko samostalno izaberete lekara može se dogoditi da taj lekar odnosno ta ustonava nisu u sistemu koji koristi osiguravač kod koga ste kupili polisu putnog zdravstvenog osiguranja te ćete biti u obavezi da sve troškove sami platite i po povratku u zemlju iste refundirate uz rizik da ta refundacija bude delimična jer su Vam eventualno naplaćeni neosnovano visoki troškovi ili nepotrebne medicinske procedure, što se sigurno neće dogoditi ako koristite usluge lekara odnosno ustanove koja je u ugovornoj obavezi sa Vašim osiguravačam te tu nećete biti u obavezi bilo šta da plaćate (osim u gore navedenom slučaju malih medicinskih troškova), već će plaćanje direktno da izvrši Vaša osiguavajuća kuća. Naravno, ovakva preporuka se nikako ne sme pogrešno shvatiti jer ukoliko postoji i najmanja sumnja da povreda ili bolest neposredno ugrožavaju život osiguranika ili mogu imati trajne posledice usled neblagovremeno pružene medicinske pomoći, nemojte nikada oklevati i potražite pomoć od najbližeg lekara i medicinske ustanove!!!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?