Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Još jednom o osiguranju učenika u školama

14 Apr 2016 Komentara (0)Nezgoda / Osiguranje nezgode / Osiguranje učenika / Školsko osiguranje / Osiguranje od povrede / Kolektivno osiguranje / Grupno osiguranje /

Još jednom o osiguranju učenika u školama
U novembru prošle godine, na stranicama našeg portala, smo već pisali o osiguranju učenika u školima, gde smo na zahtev naših čitalaca pojasnili neke nedoumice koje su postojale o ovom, veoma važnom, osiguranju.
 
Podsećamo na nekoliko bitnih činilaca na koje treba obratiti pažnju kada se govori o osiguranju učenika u školama:
 
1.Osiguranje učenika nije obavezno i roditelji sami odlučuju da li će uzeti osiguranje ili ne,
2.Osiguranje je svakako preporučljivo jer i najlošije osiguranje je bolje od nemanja osiguranja,
3.Uvek treba pažljivo pročitati uslove osiguranja jer su u njima definisani svi slučajevi koje osiguranje pokriva ili su navedena sva isključenja,
4.Osiguravač je obavezan da dostavi uslove osiguranja koji se mogu sastojati od opštih uslova za osiguranje nezgode i posebnih uslova kojima se definišu specifičnosti osiguranja koje se zaključuje,
5.U uslovima osiguranja je jasno definisan iznos koji će osiguranik dobiti kao nadoknadu u slučaju ostvarenja ugovorenog osiguranog slučaja. Ovaj iznos je definisan kao unapred poznati procenat od ugovorene sume osiguranja ili neki fiksan iznos u slučaju ostvarenja određenog osiguranog rizika. Taj iznos se kreće od pola procenata na primer za neki prelom prsta ruke do dvostrukog iznosa osigurane sume, na primer za 100% invaliditet,a u slučaju gubitka života to je unapred poznati fiksan iznos naknade.
6.U uslovima osiguranja ne postoje uopšteni termini ili termini problematičnog značenja poput privremene povrede (nadamo se da je svaka povreda privremena jer u protivnom radi se o trajnim posledicama/invaliditetu) ili slučajna nezgoda (verujemo da niko ne ide namerno da se povredi jer bi to onda isključivalo obavezu osiguravača odnosno zahtevalo određenu stručnu pomoć licu koje se namerno samopovredilo) 
7.U osiguranju ne postoji naš subjektivni osećaj da nešto doživljavamo kao povredu ili nezgodu, već postoje unapred definisani slučajevi koje osiguranje pokriva i obaveza je ugovarača osiguranja i osiguranika da se upoznaju sa ovim pre zaključenja osiguranja. Stavljanjem potpisa na ugovor o osiguranju i plaćanjem prve rate premije ugovarač osiguranja je potvrdio da se upoznao sa ovim uslovima i da je saglasan sa njima.
8.Osiguravajuća kuća je u obavezi da upozna ugovorača osiguranja sa svim uslovima osiguranja pa iz tog razloga unapred i dostavlja ove uslove kako bi se ugovarač osiguranja mogao blagovremeno upoznati sa njima i u slučaju bilo kakvih nedoumica sve unapred razjasniti sa osiguravačem.
9.Činjenica je da tekst uslova osiguranja nekada može biti teško razumljiv ili izgledati dvosmislen ali i Savet roditelja i uprava škole imaju mogućnost da se konsultuju i dobiju pomoć od stručnih lica bilo pravnika bilo savetnika iz oblasti osiguranja. (teško je zamisliti da među roditeljima u jednoj školi nema bar jedan pravnik ili bar jedno lice koje se bavi osiguranjem)
10.U školama odluku o zaključenju osiguranja sa pojedinom osiguravajućom kućom donosi Savet roditelja nakon razmatranja više prikupljenih ponuda. Iz tog razloga svi roditelji treba da aktivno uzmu učešća u izboru članova ovog tela kako bi izabrana lica po ovom, kao i po svim ostalim pitanjima, iz svoje nadležnosti donosili najbolje odluke u interesu učenika,
11.Od posebnog značaja je da i Savet roditelja i rukovodstvo škole budu upoznati sa uslovima osiguranja i da sve roditelje upoznaju sa istim kao i sa procedurom po kojoj se mogu ostvariti prava po osnovu zaključenog osiguranja,
12.Obim pokrića, odnosno osigurani slučajevi koji su pokriveni samim osiguranjem zavise od izabranog "paketa" pokrića i on je kao takav uvek unapred defenisan u dostavljenoj ponudi. Ugovoreni obim pokrića je moguće menjati samo sagladsnošću svih ugovornih strana.
13.Naravno, što je obim pokrića širi to je i premija osigurnaja koja se plaća veća,
14.Visina obeštećenja koj se dobija ako se dogodi osigurani slučaj zavisi od visine plaćene premije,
15.Potpuno je nerealno očekivati visoko obeštećenje kada je plaćena neka simbolična premija,
16.Veoma često kod osiguranja učenika ugovorene premije,a time i obeštećenja, su veoma mala kako bi svi roditelji bili u mogućnosti da plate ovo osiguranje jer zakon nije definisao donji minimum pokrića,
17.Osiguranje važi 24sata, bez obzira gde se učenici nalazili, odnosno bez obzira da li je do osiguranog slučaja došlo u školi ili van nje, odnosno tokom školskih ili nekih drugih uobičajnih životnih aktivnosti,
18.Kada se radi o pokrivanju troškova lečenja važno je znati da se pod ovim podrazumeva pokriće onih troškova koje nije moguće ostvariti kroz sistem redovnog/obaveznog zdravstvenog osiguranja koje bi svi učenici morali da imaju i to do visine ugovorenog iznosa za ovo pokriće.
19.Osiguravajuće kuće redovno prihvataju da osiguraju sve učenike jedne škole kada je barem 80% učenika platilo ugovorenu premiju, a u skladu sa ovom praksom koja je pre svega u interesu samih učenika, osiguravajuće kuće, nakon ispunjenja određenih, unapred ugovrenih, uslova, mogu vratiti deo naplaćene premije osiguranja školama kao ugovaračima osiguranja u cilju poboljšanja uslova rada učenika u školama, a samim tim i smanjenja rizika od nezgode.
20.Kada se dogodi osigurani slučaj po osnovu osiguranja učenika osiguravajuća kuća ima obavezu da u roku od 14 dana donese odluku o podnesenom odštetnom zahtevu ukoliko je dostavljena sva potrebna dokumentacija i odgovarajuće mišljenje nadležnog lekara kada se radi o povredama koje su pokrivene osiguranjem, a obaveza roditelja i uprave škole je da podnesu svu neophodnu dokumentaciju po proceduri koja je unapred poznata.
21.Uvek treba imati u vidu da osiguravajuće kuće nisu humanitarne organizacije već visoko profitabilne firme i da se u svom poslovanju uvek rukovode načelom ostvarivanja profita. Sa druge strane poslovanje osiguravajućih kuća je striktno regulisano važećom zakonskom regulativom i osiguravajuće kuće se u svom poslovanju striktno pridržavaju ugovorenih uslova osiguranja. Drugim rečima osiguravajuća kuća neće rizikovati negativnu sliku u javnosti i visoke kazne jer osiguranom licu nije isplatila obeštećenje na koje je imao pravo, ali sa druge strane nema nikakvu obavezu da izvrši isplatu osiguranja ako ugovoreni uslovi za ostvarenje ovog prava nisu ispunjeni. 
22.Ukoliko osiguranik i dalje smatra da su njegova prava povređena može zaštitu istih ostvariti uz pomoć Centra za medijaciju Narodne Banke Srbije koji pomaže u sporazumnom rešavanju sporova između zainteresovanih strana, a ako i ovo ne dovede do željenog rezultata uvek ostaje opcija da se uskraćena prava mogu ostvariti i sudskim putem!

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?