Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Izmene i dopune podzakonskih akata u delatnosti osiguranja koja se odnose na sticanje zvanja ovlašćenog posrednika ili ovlašćenog zastupnika u osiguranju i profesionalno usavršavanje tih lica, kao i na vođenje registara o tim licima

22 Feb 2017 Komentara (0)Nadzor osiguranja / NBS / Narodna Banka Srbije / Osiguravajuće kuće / Osiguranje / Sektor osiguranja / Zastupnici u osiguranju / Posrednici u osiguraju /

Izmene i dopune podzakonskih akata u delatnosti osiguranja koja se odnose na sticanje zvanja ovlašćenog posrednika ili ovlašćenog zastupnika u osiguranju i profesionalno usavršavanje tih lica, kao i na vođenje registara o tim licima

Izvor: NBS

S tim ciljem, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 14. februara 2017. usvojio izmene i dopune dva podzakonska akta, i to Odluku o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 11/2017), koja stupa na snagu 25. februara 2017. godine, i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 11/2017), koja stupa na snagu 15. marta 2017. godine.  Najznačajniji očekivani efekti izmena i dopuna navedenih propisa su sledeći: 
 
---u skladu s novom Direktivom EU o distribuciji osiguranja, uporednom praksom i evropskim standardima u ovoj oblasti, modernizovana je oblast koja reguliše sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju; 
---jasno je utvrđena obaveza kontinuirane edukacije ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju kao uslov za obavljanje navedenih poslova, odnosno uvedene su odgovarajuće posledice za lica koja tu obavezu ne izvrše; 
---javnim registrom podataka koji će biti uspostavljen do 15. marta biće razdvojena aktivna i pasivna ovlašćena lica u svojstvu posrednika ili zastupnika u osiguranju, odnosno biće jasno vidljivo ko može da obavlja ove poslove, a ko ne.
 
Takođe, u vezi s navedenim izmenama, kao i radi dodatne pravne sigurnosti korisnika usluga u delatnosti osiguranja, kao jednog od najvažnijih zadataka Narodne banke Srbije, pozivamo sva zainteresovana lica da redovno vrše pretragu i uvid u javni registar tržišnih učesnika, odnosno da poslove zaključuju samo s licima koja su u tom registru navedena kao aktivna, odnosno koja ispunjavaju propisane uslove i koja mogu obavljati poslove ovlašćenog posrednika ili ovlašćenog zastupnika u osiguranju.
 
Narodna banka Srbije će u odgovarajućem odeljku svoje internet prezentacije u narednom periodu objaviti detalje o načinu održavanja obuke i polaganju ispita, tako će sva lica koja imaju ili žele da steknu navedena zvanja moći da dobiju sve neophodne informacije.
 
Kabinet guvernera

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?