Osiguranje internetom
Osiguranje internetom

Bonus i malus kod autoodgovornosti

07 Dec 2015 Komentara (0)Obavezno osiguranje / Osiguranje autoodgovornosti / Autodgovornost / Polisa osiguranja autoodgovornosti / Naplata štete / Saobraćajna nezgoda / Saobraćajni udes /

Bonus i malus kod autoodgovornosti

Sistem bonus-malus predstavlja metod obračuna premije prilikom obnove polise obaveznog osiguranja autoodgovornosti kojim osiguravači nagrađuju savesne vozače jer u prethodnom periodu nisu uzrokovali štetu, odnosno uvećanjem cene opominju one manje savesne da se pridržavaju saobraćajnih propisa u budućnosti. Ovakav pristup svakako ima svoju opravdanost i stimulativno dejstvo na savest vozača i poštovanje saobraćajnih propisa ali se pojavljuje problem u samoj primeni ovog sistema, odnosno u činjenici da su osiguravači kod naplate maluse veoma revnosti, dok kod bonusa osiguranici često moraju da ih podsećaju na svoja prava.

Zbog ovoga podsećamo sve na neka osnovna prava iz ovog segmenta.

Bonus-malus sistem je vezan za vlasnika/korisnika vozila, a ne za samo vozilo na koje se osiguranje odnosi. Ovo u praksi znači da vozač koji je bio savesan i imao bonus po polisi osiguranja autoodgovornosti svoje pravo može da prenese sa jednog na drugo vozilo pod uslovom da je on vlasnik novog automobila. Ovo pravo se odnosi samo na jedno vozilo, odnosno kada se vrši prenos ovog prava osiguranik mora da dostavi dokaz da je prethodno vozilo otuđio/prodao što se najjednostavnije dokazuje kupoprodajnim ugovorom iz koga se vidi da on više nije vlasnik predmetnog vozila. Uz ovo je neohodna i potvrda iz policije da je predmetno vozilo preregistrovano na novog vlasnika (odjava), odnosno da novi vlasnik nije nastavio da koristi postojeću polisu osiguranja odgovornosti koja glasni na prethodnog vlasnika. Naime ako novi vlasnik nije izvršio preregistraciju vozila i ako je bio vinovnik saobraćajne nezgode iz koje je izvršena aktivacija polise osiguranja autoodgovornosti takva šteta će u sistemu bonus-malus ići na teret nosioca polise osiguranja, odnosno prethodnog vlasnika vozila, a ne na račun novog vlasnika što svakako nije u korist onoga ko želi da prenese svoj postojeći bonus na novokupljeno vozilo. Inače prenos bonusa se može ostvariti i za novo i za polovno vozilo.

Uz ovo, svim osiguranicima koji vrše prenos svog prava na bonus se savetuje da pri zaključenju novog osiguranja "podsete" službenika osiguranja na svoje pravo bez obzira što se u jedinstvenom evidencionom sistemu osiguranja autoodgovornosti kojem imaju pristup svi osiguravači u zemlji, jasno vidi i bonus i malus.

Takođe, pravo na bonus imaju i lica koja su do svojih vozila došla preko lizinga kada su navedena kao korisnici/zakupci ovih vozila. Naime kada izvrše otkup vozila od lizing kuća ova lica imaju pravo da pri ugovaranju polise osiguranja autoodgovrnosti prezentuju prethodnu polisu osiguranja (dok je vlasnik vozila bila lizing kuća) i da nas osnovu ugovora po kojem su do tada bili korisnici predmetnog vozila ostvare pravo na prenos bonusa koji su imali do trenutka do kog je vozila bilo registrovano na samu lizing kuću. 

Pošaljite komentar

Prijavite se na našu mejling listu

Želite da povremeno dobijate aktuelne informacije iz oblasti osiguranja?